i

Kvalité

Kvalitétspolicy

Att uppfylla kundens förväntningar när det gäller att producera produkter med högsta möjliga kvalitet
till ett för kunden bra pris.
Vara lyhörda för den egna organisationen och marknaden, tillvarata ideér och förslag och genom
utbildning se till att personalens kompetens alltid är den högsta möjliga.
Definera och dokumentera DFF’s policy, mål och åtaganden med avseendepå kvalitet och leveranssäkerhet. Kvalitetspolicyn ska stå i överensstämmelse
med våra övriga mål, kundernas behov och förväntningar.
Total kvalitet skall gälla i allt vårt handlande-från första kundkontakt till leverans och faktura.
Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera kvalitetspolicyns lämplighet.
Utveckla alla medarbetares kompetens, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt det är möjligt.
Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.