i

Miljö

Miljöpolicy

För DFF Aluminium är ett långsiktigt miljöarbete viktigt.
Vi skall utgå från kundernas behov.
Vi har fastslagit en miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.
Vi skall bidra till en hållbar utveckling där man tar tillvara på den miljö och de resurser
som finns idag. Att minska miljöbelastningen från vår verksamhet, naturresurser, energi och material
ska nyttjas effektivt.
Vårt mål är att sträva efter ständiga förbättringar i vårt miljöarbete och aktivt samarbeta med kunder och leverantörer.
Alla anställda inom DFF Aluminium skall medverka till att denna miljöpolicy efterlevs och att våra kunder och leverantörer informeras om vår policy och vårt miljöarbete.
Vi skall följa lagar och gällande miljölagstiftning.
Att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Underlätta för återvinningen av material och minska mängden avfall.